Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
  Отчество: Номер телефона:
  Эл. почта: Компания:
   Пароль: Должность:
   Повторите пароль: Год начала работы:
   Фото:
   С правилами размещения объектов согласен

   Забыли пароль?

   Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
   Эл. почта:

   Проблема на сайте

   Закрыть
   Ваш email:
   (необязательно)
   Расскажите нам, что случилось

   МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ від 16 березня 2017р.

                                                            МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

                 м. Запоріжжя                                                                                                                16 березня 2017 р.

   Цей меморандум про співпрацю (надалі – «Меморандум») є документом, який узгоджує характер відносин та визначає напрями співпраці щодо надання адміністративних послуг  у сфері нерухомого майна, на засадах об'єднання можливостей, між Департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради (далі по тексту – «Сторона 1») з одного боку та Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України (далі по тексту - «Сторона 2», разом – «Сторони»).
   Сторони уклали цей Меморандум базуючись на тому, що надання адміністративних послуг у сфері нерухомого майна  має на меті виконання важливого завдання – подолання застарілих стереотипів діяльності, формування нового продукту, який значно спрощує процедуру отримання адміністративної послуги, забезпечення високого рівня обслуговування громадян та суб’єктів господарської діяльності.

   1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ
   1.1. Підписанням цього Меморандуму Сторони засвідчують, що діють на засадах паритетності та рівноправності у взаємовідносинах, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у сфері нерухомого майна.
   1.2. Метою укладення Меморандуму є встановлення партнерських відносин та координація зусиль Сторін,  спрямованих на створення  і підтримку повноцінного життєвого середовища громадян та суб’єктів господарської діяльності шляхом задоволення їх інтересів шляхом надання високоякісних та доступних адміністративних послуг у сфері нерухомого майна на засадах об’єднання можливостей Сторін.

   2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   Центр надання адміністративних послуг, створений Стороною 1 з метою забезпечення високого рівня надання адміністративних послуг, в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством України.
   Діяльність Центра надання адміністративних послуг ґрунтується на принципах верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності, рівності суб’єктів звернення перед законом,  відкритості та прозорості, неупередженості та справедливості,  тривалої взаємної співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування шляхом максимального використання потенціалу та досвіду Сторін для досягнення поставленої мети.
   Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України - найбільша українська громадська організація, яка об’єднує фахівців з нерухомості по всій території України, діяльність якої направлена на захист інтересів як членів організації, так і населення. В своїй діяльності Асоціація керується принципами відкритості, законності, справедливості, професіоналізму та розділяє пріоритети передбачені цим Меморандумом.
   Цей Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших спільних заходів, спрямованих на розвиток взаємодії і співробітництва Сторін у сфері надання адміністративних послуг в межах повноважень, визначених діючими законодавством України та рішеннями Запорізької міської ради.
   Цей меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети його укладення.
   Сторони засвідчують готовність до здійснення взаємовигідного співробітництва у визначених Меморандумом напрямках.
   Сторони діють згідно з цим Меморандумом, а також відповідно до інших угод та/або договорів, які можуть бути укладені між Сторонами.
   Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку співробітництва Сторін згідно з положеннями цього Меморандуму та інформувати одна одну про заходи, спрямовані на його розвиток.

   3. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ
   Задля досягнення мети Меморандуму відповідно до своїх повноважень Сторони співпрацюють за такими пріоритетними напрямами, перелік яких не є вичерпним:
   - спрощення доступу та зручності отримання суб’єктами звернення адміністративних послуг, зменшення кількості відвідувань, оперативності та своєчасності їх надання;
   - відкритості та прозорості в роботі Центру надання адміністративних послуг;
   - усунення або мінімізація ризиків для суб'єктів звернення у процесі надання адміністративних послуг;
   - запровадження новітніх технологій та електронних сервісів для надання адміністративних послуг;
   - подолання корупційної складової в сфері надання адміністративних послуг;
   - удосконалення діючого законодавства.

   4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СПІВПРАЦІ
   З метою реалізації співпраці Сторони:
   - проводять спільні заходи (робочі зустрічі, відео-конференції, круглі столи, роботу щодо реалізації запровадження реформ в сфері надання адміністративних послуг);
   - здійснюють за взаємним погодженням заходи, спрямовані на інформування громадськості про співпрацю Сторін в рамках Меморандуму, зокрема проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста та суб’єктів господарювання, розробляють та втілюють в життя програми та різноманітні проекти, які спрямовані на поширення інформації щодо діяльності Центру надання адміністративних послуг та Асоціації ;
   - здійснюють спільну роботу щодо впровадження нових сучасних стандартів у сфері надання адміністративних послуг;
   - здійснюють будь-які інші форми співпраці, що попередньо узгоджені Сторонами.
   Сприяють втіленню цілей цього Меморандуму шляхом узгоджених та скоординованих дій.
   Сторони цього Меморандуму сприяють отриманню громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг в адміністративних межах м. Запоріжжя за наступними напрямками:
   - реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
   - землевпорядкування та Державний земельний кадастр;
   - архітектура та архітектурно-будівельний контроль;
   - інші послуги, визначені Стороною 1.
   Сторони  цього Меморандуму, а також договорів та/або угод укладених у майбутньому зобов’язуються виконувати їх умови  добросовісно та якісно.

   5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
   До даного Меморандуму, за взаємною згодою Сторін, можуть вноситися зміни і доповнення, що оформлюються відповідними угодами, які становлять невід’ємну частину цього Меморандуму.
   Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
   Дія Меморандуму припиняється за згодою Сторін.
   Меморандум складений українською мовою у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову силу.

   6. ПІДПИСИ СТОРІН

   Директор департаменту В.П.Жуков.    
   Президент Асоціації Ю.А.Піта.